Sukuseuran säännöt

Sukuseuran säännöt hyväksyttiin perustavassa kokouksessa 13.6.2015. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsi sukuseuran yhdistysrekisteriin  ja hyväksyi sen säännöt 13.7.2015.

Kolehmaisten Sukuseura ry:n säännöt

§ 1 Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kolehmaisten Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Joroinen. Näissä
säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura.
§ 2 Tarkoitus ja toimintamuodot
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Joroisten Kolman kylältä lähtöisin olevan
Kolehmaisten suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja
sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
– järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
– tekee ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,
– kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
– harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,
– toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä
muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua
omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä
asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi omistaa
toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
Sukuseura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn
tai voiton tuottaminen jäsenilleen.
§ 3 Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka isän tai äidin
puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso.
Sukuun kuuluviksi voidaan laskea myös henkilöt, jotka sukunimen vaihdoksen kautta
käyttävät muuta sukunimeä, mutta polveutuvat Kolman kylän Kolehmaisista tai ovat
muutoin tulleet Kolehmaisten sukuun.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta sukuseuran hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai – jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä sukuseuran
sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa.
§ 4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään sukuseurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei
enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
§ 5 Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen tai ainaisjäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsen-ryhmälle päättää varsinainen sukukokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunnia-jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
§ 6 Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
sekä vähintään kuusi (6) ja enintään viisitoista (15) varsinaista jäsentä. Jäseniä valittaessa
otetaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on
varsinaisten sukukokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa
tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Sukuseuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.
§ 7 Sukuseuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
§ 8 Tilikausi ja toiminnantarkastus
Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12.
Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista sukukokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
sukukokousta hallitukselle.
§ 9 Sukuseuran kokoukset
Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka 3 vuosi
hallituksen määräämänä päivänä huhti – syyskuun aikana. Ylimääräinen sukukokous
pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
§ 10 Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30)
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
§ 11 Varsinainen sukukokous
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi
8. vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. kokouksen päättäminen
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
§ 12 Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista
koskevan asian esillä olosta.
Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sukuseuran varat sen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin
tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.
§ 13 Yhdistyslain noudattaminen
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.